A
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)
Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (KF-324)
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)

D
Deling av grunneiendom (KF-415)

E
Egenmelding ved fravær (KF-710)

F
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Forespørsel om papirskjema (KF-248)
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)

G
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-141)

H
Henvendelse til kommunen (KF-327)
Høringsuttalelse (KF-239)

I
Innmelding skole (KF-130)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

K
Kartbestilling (KF-325)
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Kommunal bolig - leie (KF-459)
Kulturarrangement - tilskudd (KF-136)
Kulturmidler (KF-109)

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

M
Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Nabovarsel (KF-208)
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt (KF-210)
Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (KF-125b)
Permisjon (KF-343)
Permisjon fra undervisning (KF-255)

R
Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO - Ny plass og endring (KF-351)
Skatteattest - melding om (KF-131)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-303)
Skjenkebevilling (KF-423)
Skjøte (KF-315)
Startlån (KF-205)
Søknad på lærerstilling (KF-404B)
Søknad på stilling (KF-405B)

T
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

U
Utslippstillatelse (KF-320)

V
Vannmåleravlesning (KF-224)
Vielse - bestilling (KF-620)