Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 2. etg - Sentraladministrasjon

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775500 (Hovedlinje)

E-post, personalsjef (klikkbar lenke)

IT-support og NorIKT

IT-support: 77 77 90 90

E-post: ithjelpa@ntroms.no

Nettside: http://ithjelpa.ntroms.no/

Om NorIKT

NorIKT er Nord-Troms interkommunale IT-samarbeid. Skjervøy er vertskommune for NorIKT, som også omfatter kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Storfjord.

Hovedoppgavene er drift og oppfølging av kommunens IT-systemer. Avdelingen skal også drive og utvikle det utstrakte interkommunale samarbeidet.

 

 

Personalsjefen ivaretar strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning på vegne av rådmannen. Dette inkluderer utviklingen av overordnede mål og strategier for kommunenes arbeidsgiverrolle, utviklingen av system, rutiner og regler innen personal, lønn, HMS, kompetanse, organisasjonsutvikling, samt å være partsrepresentant som arbeidsgiver i forbindelse med forhandlinger og andre arbeidsrettslige situasjoner.

Vernetjenesten i Skjervøy kommune

Hovedverneombud for Skjervøy kommune er Ingrid Solheim som jobber i Hjemmetjenesten. Hun er 10% frikjøp for å ivareta vervet som hovedverneombud. Hun har ikke fast kontordag, men lkan kontaktes på epost og telefon. 

Kontaktinformasjon: 
Send epost: Ingrid.johansen@skjervoy.kommune.no

Telefon: 95557630
 

Verneombudene har fellesmøte 4 ganger pr. år.

Informasjon om arbeidet til verneombudene finnes på arbeidstilsynet side (klikkbar lenke)

Andre verneombud i Skjervøy kommune:

Navn

Virksomhet

E-post

Tore Johan Nilsen

Skjervøy barneskole

Tore.johan.nilsen@skjervoy.kommune.no

Nina Mathiassen

Eidekroken barnehage

Ninamerete.mathiassen@skjervoy.kommune.no

Dagfinn Thomassen

Vaktmesterne og renholdere

dagfinn.thomassen@skjervoy.kommune.no

Hilde Marie Johansen

Prestejorda barnehage

hilde.johansen@skjervoy.kommune.no

Thomas Bless

Terminalen

thomasblessyou@hotmail.com

Trond Aardal

Sykehjemmet

trond.aardal@skjervoy.kommune.no

Thore Evensen

TU

Thore.evensen@skjervoy.kommune.no

Ingrid Solheim

Hjemmetjenesten

Ingrid.johansen@skjervoy.kommune.no

Sveinung Sørli

Skjervøy ungdomsskole

Sveinung.sorli@skjervoy.kommune.no

Karin Meilandstind

Ergo/fysiotjenesten

Karin.meilandstind@skjervoy.kommune.no

 

Marie Hatteberg Leivestad Rådhuset marie.leivestad@skjervoy.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalg

Representanter i AMU for perioden 2020-2023:

Fra arbeidstakerorganisasjonene: 

Fagforbundet - Faste representanter

  • Leder Hovedtillitsvalgt Sissel Moksnes  (plasstillitsvalgt Svein Idar Pedersen)
  • Plasstillitsvalgt Inge Richardsen

Utdanningsforbundet - Fast representant (vara i parentes)

  • Hovedtillitsvalgt Hans Tore Larsen
Sykepleierforbundet
  • Hovedtillitsvalgt Marion Slotnes
Hovedverneombud - Fast representant (vara i parentes)
  • Ingrid Solheim

Arbeidsgiver - Faste representanter (vara i parentes)

Politisk valgt: 

  • Ordfører Ørjan Albrigtsen KrF (varaordfører Kurt Michalsen SP)
  • Jørn Larsen FrP (Kim Michalsen FrP)

Fra administrasjonen: 

  • Rådmann Cissel Samuelsen (personalsjef Helene Solvang)
  • Teknisk sjef Kjell Ove Lehne ( Kultur- og undervisningssjef Ragnhild Steien)
  • Leder hjemmetjenesten Haldis Olsen (Rektor Skjervøy ungdomsskole Håvard Paulsen)

Møteplan 2022:

10. februar

4. mai
21. september
7. desember

Det er gjennom vedtak i 2013 avsatt midler til et HMS fond i Skjervøy kommune. Det ble opprinnelig avsatt kr 500 000 til formålet. Virksomheter og avdelinger internt i Skjervøy kommue kan søke om midler fra fondet. Formålet med fondet er å bidra til økt arbeidsnærvær med å fokusere på et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte, redusere sykefravær og antall uføre, samt å redusere bruken av tidligpensjonering ved å stimulere ansatte til å stå lenger i stilling. Fondet skal ha fokus på tiltak som retter seg mot grupper av ansatte. 

Retningslinjene for fondet finner du her

Søknad må inneholdet beskrivelse av tiltaket, kostnad og forventet resultat. Søknadene behandles i AMU og bør sendes inn minimum 14 dager før neste møte. 

 Søknaden sendes på epost til personalsjef: helene.solvang@skjervoy.kommune.no. 

Helse, miljø og sikkerhet

Alle virksomheter i Norge er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ved å etablere, utøve og vedlikeholde et internt kontrollsystem for HMS sikrer arbeidsgiver at regler og forskrifter ivaretas, og at HMS-prestasjonene kontinuerlig forbedres.

Se Skjervøy kommunes HMS håndbok her (klikkbar lenke)

Tildeling av midler fra HMS-fondet

Personvernombud

Personvernombudet for Skjervøy kommune er Sissel Moksnes.
Kontaktinformasjon: 
Tlf 7777 5607/90763900
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Post: Skjervøy kommune - Personvernombud, Postboks 145, 9189 Skjervøy