Skjervøy kommune er administrativt organisert i trenivåmodell med Kommunedirektør, sektorledere og virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet avdelinger med begrenset ansvar. 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommuneloven og kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef. Personalsjefen er Kommunedirektørens stedfortreder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakter innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i delegasjonsreglementet. Det er ca 310 årsverk i kommunen. Dette inkluderer prosjekter og interkommunale stillinger der Skjervøy kommune har arbeidsgiveransvaret. 

Flere tjenester er lagt direkte under Kommunedirektøren for å sikre et tverrsektorielt fokus. I tillegg ligger interkommunale samarbeid direkte under Kommunedirektøren. 

Sentraladministrasjonen

 

Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripende funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger Kommunedirektøren, personalsjef, økonomiavdelingen, politisk sekretær, arkiv og informasjon, interkommunalt IT; NorIKT, Folkehelse, Flyktningetjenesten, Frivillighetssentralen og Næring.  

Det er ca 27 årsverk knyttet til sentraladministrasjonen.

Kort om hver enkelt tjeneste:

Økonomitjenester

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid. Avdelingen ledes av Økonomisjefen.

Personal

Tjenesten ivaretar sektorovergripende funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, politisk sekretariat, arkiv, valg, sosiale medier, skjenkesaker. I tillegg følger personalsjef opp Frivillighetssentralen og Flyktningetjenesten. Personalsjef er også beredskapskoordinator på overordnet nivå. Kommunedirektøren er øverste beredskapsansvarlig. 

NAV

NAV er organisert gjennom partnerskap mellom stat og kommune. De kommunale tjenesten som gis i NAV kontoret er opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og hjelp til å skaffe nødbolig.

Næring

Tjenesten jobber med tilrettelegging, råd og veiledning til næringslivet. Søknader til næringsfond, flåtefond og Arnøyfond behandles av tjenesten. 

NorIKT

Skjervøy kommune drifter og utvikler IKT gjennom samarbeid med Kvænangen, Nordreisa, Kårfjord og Storfjord kommune. Skjervøy kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i samarbeidet. Avdelingen består av 10 ansatte som har kontorsteder i de ulike kommunene i samarbeidet. 

Folkehelse

Folkehelsearbeidet er forankret i folkehelseloven fra 2012 og innebærer forebyggende arbeid i alle kommunale sektorer og for kommunens innbyggere. Forebyggingsinnsats skal forankres i alle kommunale planer i henhold til st. melding 47. Folkehelsearbeidet har en tverrsektoriell arbeidsgruppe som også består av frivillige lag og foreninger.

Flyktningetjenesten: 

Flyktningetjenesten jobber etter introduksjonsloven. Tjenesten jobber med å bosetter og følger opp flyktninger i kommunen i forhold til deres individuelle behov mht. bosituasjon, jobb, skole, fritid og helse, og formidler kontakt med andre offentlige instanser.

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen skal være en koordinator for det frivillige arbeidet i kommunen. Dette arbeidet skal gå på tvers av sektorene. 

Oppvekst og kultur

 

Tjenesteområdet Oppvekst og kultur har ca. 100 årsverk av 11 enheter som styres av virksomhetsledere og avdelingsledere. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef og i stab er det en Kultur- og barnehagefaglig rådgiver og merkantil medarbeider.

Kort om tjenester og oppgaver: 

Barnehage
Barnehagenes arbeid er hjemlet i lov om barnehager med forskrifter, herunder Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. I Skjervøy kommune er det 4 barnehager, hvorav 3 er kommunale og 1 er privat. 

Skole
Skolenes arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen. Alle skolene i kommunen driftes av kommunen, også voksenopplæringen. Det er egen barneskole og ungdomsskole på tettstedet. På Arnøya er det en 1-10 skole som er lokalisert i Årviksand. Voksenopplæringen arbeid er hjemlet i lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skolen holder til i bygget til videregående skole. 
 
Forebyggende barn og unge:
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Ansvarsområdet er å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne og hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling. Tjenesten skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. 

Barneverntjenesten
Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdommer mellom 18 og 23 år dersom ungdommene samtykker til dette.  Barnevernet samarbeider med Kåfjord- og Nordreisa kommune om akuttvakta i tjenesten.

Helsestasjonen

Helsestasjonen skal gi forebyggende og helsefremmende tilbud til barn og unge 0-20 år og gravide. Dette dreier seg blant annet om skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og barselstreff. I tillegg gir helsestasjonen tjenester som helsekontroll av barn fra fødsel og vaksinasjonsprogrammet.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familie. I tillegg jobber kommunepsykologen med med planer og tiltak på strategisk nivå sammen med kommuneoverlege og Folkehelsekoordinator. I 2023 er stillingen ikke bemannet og det jobbes med en løsning på det. 

Kultur

I Skjervøy kommune er består kultur av Skjervøy folkebibliotek, Skjervøy kulturhus og kulturskolen. Biblioteket driver ordinære bibliotektjenester i tillegg  til tilbud som studiebibliotek. Kulturhuset gir tilbud om ulike kulturarrangementer på scende, i tillegg til at det gis kinotilbud. Kulturskolen gir ulike tilbud til elever innen ulike instrumenter og sang. Disse enhetene er organisert som egne enheter som rapporterer direkte til kommunalsjef.  Vi har også en Kulturrådgiver som jobber 50% med kultur. 

Helse og omsorg

 

Tjenesteområdet helse og omsorg har ca 126 årverk. Sektoren er ledet av kommunalsjef som har en stab med en rådgiver og en merkantil ansatt. Sektoren består av 3 store virksomheter med institusjonsbasert tjenester, hjemmebaserte tjenester og tjeneste for boveiledning. I tillegg er det 2 mindre med legekontoret og fysioterapitjenesten. I tillegg er det Forebyggende helse som består av flere fagtjenester som ikke er selvstendige enheter. 

Kort om hver enkelt tjeneste:

Institusjonsbasert tjenester:

Tjenesten består av Skjervøy sykestue og sykehjem. Sykehjemmet har 3 avdelinger; Skarven, Solkroken og kjøkkenet. Avdeling Solkroken er for personer med demenssykdom og har 9 plasser. Skarven har 18 plasser. Sykestua har 6 senger, og er et tjenestetilbud som både ivaretar øyeblikkelig hjelp, behandling før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse. Kjøkkenet leverer mat både til sykehjemmet og hjemmeboende tjenestemottakere. 

Tjeneste for boveiledning

Virksomheten gir døgnkontinuerlige tjenester til beboere som har ulike grad av funksjonsnedsettelse. Tjenesten består av 2 avdelinger; Solsikken omsorgsbolig som har 4 leiligheter og Malenaveien omsorgsbolig med 10 leiligheter. I tillegg drifter tjenesten aktivitetssenter og avlastningstilbud til utviklingshemmede som bor hjemme hos pårørende. 

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten gir tjenester til beboere som bor hjemme inkludert omsorgsbolig med døgnbemanning. Det er 2 omsorgsboliger knyttet til tjenesten. Tjenesten gir helsehjelp til hjemmeboende herunder oppfølging av psykisk helse og rus. I tillegg gis det praktisk bistand til de som har fått innvilget dette. Støttekontakt, omsorgslønn og avlastningstiltak behandles også av tjenesten. 

Forebyggende helse

Forebyggende helse har fokus på helsetjenester som skal være forebyggende og helsefremmede slik at innbyggerne kan være mest mulig selvstendig og bruke egen ressurser til å mestre hverdagen. Her er helseforvaltning, ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og frisklivssentralen. Faglederne er organisert direkte under Kommunalsjefen.

Legekontoret

Legekontoret gir legetjenester. Tjenesten er organisert med kommuneoverlege og leger som er ansatt deltid i kommunen for å ivareta kommunale oppgaver. Utover dette er legene selvstedige næringsdrivende gjennom fastlegeordningen. Kommunen har i tillegg ansatt spesialsykepleier som blant annet gir kreftomsorg, ledene sykepleier og helsesekretærer. 

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering. I tillegg også veiledning og rådgiving av ulik art og mot ulike målgrupper. 

Teknisk drift og utvikling

 

Sektor for tekniske drift og utvikling består av ca 42 årsverk. Sektoren ledes av kommunalsjef som har en stab med en merkantil ansatt. Fagansvarlig på områder byggesak, planlegging, prosjektledelse, landbruk, kart- og oppmåling og miljø/bærekraft er har kommunalsjefen som nærmeste leder. Det er flere virksomheter med egne ledere i sektoren. 

Kort om de ulike tjenestene:

Driftsavdelingen VVA har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. 

Utleiebolig forvalter utleie av kommunale boliger. Dette innebærer behandling av søknader og oppfølging av disse boligene. Boligforvalter veileder også de som har behov for å søke på ordningen bostøtte fra Husbanken.

Kommunale formålsbygg ivaretar drift av kommunale bygg som skoler, svømmebasseng, idrettshaller, barnehager, kontorbygg og helsebygg. Herunder er vaktmestere/byggdrifter, renholder og vaskeriet organisert. 

Skjervøy terminalen sørger for transport av gods og varer over kai og ut til kundene. Terminalen sørger også for anløp av blant annet hurtigruten og hurtigbåtene på Skjervøy tettsted.  

Skjervøy havn har ansvar for kommunes kaier, og en del av flytebryggene til fiske- og fritidsflåten. 

Brann 

Skjervøy kommune og Nordreisa kommune har felles brann- og redningsberedskap. Tjenester driver forebyggende arbeid som å feie piper og føre branntilsyn, i tillegg til å være ansvarlig for brannberedskapen i kommunene. Skjervøy kommune har frivillig brannkorps med mannskap på Skjervøy tettsted og på Arnøya. På tettstedet er det organisert med vaktordning for befal og sjåfør.