En dør inn hos Skjervøy kommune

I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Denne enheten skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering og et møtested for interne og eksterne samarbeidspartnere. Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

Tjenesten omfatter alle som bor eller oppholder seg i kommunen og hvor behovet for koordinering av tjenester er til stede.

Begreper:

Individuell Plan (IP) Brukerens egen plan for sin situasjon etter sykdom/ skade/ lyte som krever ressurser fra flere kommunale instanser. Denne planen er førende for de fagprofesjonelle mål og kjennetegnes gjerne av at hverdagssituasjonen for brukeren kommer tydelig frem.

Kontaktperson er en person som tar mot henvendelser fra brukere og samarbeidspartnere, videreformidler behov og ansvar for oppfølging av målene for re-/habiliteringen.

Re- og habilitering omhandler alle livsarenaer; som opplæring/sysselsetting, bolig og fritid.

Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Aktuelle fagpersoner støtter brukernes prosess for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Mal: IP Plan

 

Koordinerende enhet (KE) i Skjervøy kommune

  • KE i kommunen har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP) og for oppnevning, opplæring og veiledning av kontaktpersoner (etter §§7-1 og 7-2)
  • Melding om behov for IP sendes til Skjervøy helsesenter, Sandvåghaugan 1. Meldingen registreres og formidles videre til KE
  • KE vurderer meldingen.
  • KE skal bidra til at de som har behov for det og ønsker det, får kontaktperson og/ eller individuell plan.
  • I spesielle saker kan det være to koordinatorer. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • KE skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har IP og hvem som er plankoordinatorer for den enkelte.
  • KE innkaller til møter for kommunens kontaktpersoner 1-2 ganger i året eller etter behov. Målet er opplæring, erfaringsdeling og veiledning. Møtene skal være en arena for erfaringsutveksling som skal bidra til økt kompetanse hos den enkelte kontaktperson.
  • KE er klageinstans og skal drøfte eventuelle problemstillinger, utfordringer, klager vedrørende IP