Arbeidsområder

Klinisk arbeid

Kommunepsykologen tilbyr lavterskel psykisk helsehjelp for barn og unge i Skjervøy kommune. Tjenesten anses som en psykologisk rådgivningstjeneste som i utgangspunktet gir kortvarig oppfølgning (inntil 5 timer), men noen ganger tilbys rådgivning og behandling over lengre tid. Om det viser seg nødvendig kan psykologen bistå med å henvise og/eller formidle kontakt til andre hjelpetilbud. Tilbudet er gratis. Dersom andre instanser henviser til kommunepsykologen bes det benytte vedlagt skjema.

Psykisk helse barn

Er et tilbud for barn 0-13 år hvor foreldre selv tar kontakt, eller de henvises fra helsesykepleier, fastlege, barnevern eller andre. Typiske tema er sosiale problemer, familieproblemer, vennekonflikter, mobbing, søvnvansker, tristhet, engstelighet, uro, skolevegring og sinne. Psykologen jobber med barnet, med barnet og foreldrene eller bare med foreldreveiledning der fokuset er på å sortere i problemer, tilby individuelt tilpasset støtte og rådgiving, og finne løsninger på aktuelle problemstillinger.

Psykisk helse ungdom

Er et tilbud for ungdom 13-20 år hvor ungdom selv tar kontakt, eller de henvises fra helsesykepleier, fastlege, barnevern eller andre. Typiske tema er bekymring, grubling, engstelse, selvskading, sorg, stress, ensomhet, seksualitet, spisevansker, selvtillit og selvfølelse, konflikter og overgrep. Psykologen bidrar med å sortere i tanker og problemer og sammen med ungdommen forsøker en å finne frem til løsninger. Noen ganger inviteres foreldre med i samtalen, etter samtykke fra ungdommen, kan psykologen kontakte lærer eller andre personer sentral i ungdommens liv.

Psykisk helse voksne

Er et tilbud for unge voksne mellom 18-23 år. Den som ønsker samtale tar selv kontakt, eller henvisning kommer fra helsestasjon, fastlege, barnevern, eller andre instanser. Tema kan være ensomhet, overgang fra ungdomsliv til voksenliv, grubling, bekymring, seksualitet, sorg, selvskading, familiære vansker, selvtillit, milde depresjonsplager, angst, overgrep, sosiale problemer, skam og økonomiske problemer. Psykologen bidrar til å sortere, identifisere og bearbeide tanker og følelser. Sammen forsøker vi å finne løsninger.

Pr. i dag er det ikke noe psykisk helsetilbud til voksne utover denne aldersgruppen. Psykologen kan veilede andre yrkesgrupper dersom de har pasienter utover denne aldersgruppen og det er behov.

Foreldreveiledning

Foreldre som ønsker veiledning eller råd kan ta kontakt med psykologen. Omfanget kan strekke seg fra rådgivning/veiledning over telefon til kortere forløp hvor vi møtes over en periode. Typiske problemstillinger kan være grensesetting, møte barn på sterke følelser, søvn, foreldreferdigheter, kommunikasjon med tenåringer, engstelse og fastlåste mønster. Veiledning består som regel av psykoedukasjon, rådgiving og innøving av konkrete foreldreferdigheter.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Kommunepsykologen er tilstede på HFU en gang pr mnd. Dette er et tilbud til ungdom mellom 13-23 år. Liste med aktuelle datoer kommer. På HFU har kommunepsykologen drop-in tilbud. Tema for samtalen kan være kjærlighetssorg, seksualitet, kjønnsidentitet, legning, overgrep, depresjon, angst, selvtillit, selvfølelse, vanskelige familieforhold, rus og mobbing.

Veiledning, fagstøtte og internundervisning

Kommunepsykologen tilbyr veiledning til andre faginstanser i kommunen. Det kan være PPT, skole, barnehage, legekontor, helsestasjonen, ROP-tjenesten. Det kan være veiledning omhandlende konkrete saker, eller på noen tema. Veiledningen kan være alt fra en kort telefonsamtale til faste veiledninger. Ta kontakt for avtale.

Kommunepsykologen kan bistå med internundervisning, kompetansehevning og fagdager. Ta kontakt for avtale.

Tverrfaglig arbeid

Kommunepsykologen deltar i relevante barnehage- og skolehelseteam, koordinerer tverrfaglig ressursgruppe og leder kommunens psykiatriteam. Kommunepsykologen er del av, og faglig ansvarlig for, kommunens psykososiale team.

Systemarbeid

Kommunepsykologen deltar i det interkommunale prosjektet «Gode Valg» omhandlende forebygging av rus, psykisk uhelse og frafall i videregående skole. Kommunepsykologen er kontaktperson for samarbeid mellom Fylkeskommunen, RVTS og kommunen om forebygging av vold og overgrep mot barn. Målet med samarbeidet er å implementere læringsressursen «Jeg vet» og opplæringsportalen «Snakke sammen».

Kommunepsykologen deltar i planarbeid med relevante kommunale planer.