Kommunale utleieboliger

  • 74 boenheter for vanskeligstilte, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og kommunalt ansatte.
  • 6 hybler for personer i utdannelse i helsevesenet.
  • 6 boliger på Arnøyhamn for eldre.
  • 33 boliger på Skjervøy for eldre.
  • 21 leiligheter for personer med spesielle behov. 

Alle som vil søke på kommunal bolig må sende skriftlig søknad til Skjervøy kommune. 

 

Søknadsskjema for kommunal bolig finner du under "Skjema" på denne siden.

 

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Midlertidig botilbud:

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egenhånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. 

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

 

Søknadsskjema for kommunal bolig finner du under "Skjema" på denne siden.

 

Vedlagt følger: “Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Skjervøy kommune” og  “Søknadsskjema tilrettelagt bolig -  helse- og omsorgstjenester”.