• Målgruppe

  Fysioterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, utviklingshemmede, funksjonshemmede og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer - uansett brukergruppe. Øvrige pasienter – dette gjelder de fleste med belastningslidelser, henvises til venteliste. Det er alltid litt ventetid, men en fysioterapeut vil ta kontakt straks det blir ens tur.

 • Hvordan få tjenesten?

  For fysioterapibehandlingen kan man få en rekvisisjon fra lege eller ta direkte kontakt med tjenesten selv. Det vil da bli registrert et kontaktskjema og foretatt en muntlig screening for å vurdere graden av behov, i fht akutt time eller venteliste. Fysioterapeutene følger retningslinjer ut ifra en utarbeidet prioriteringsliste. Henvendelser til fysioterapeut kan komme fra pasienten selv, lege, primærkontakt, barnehagestyrer, helsesøster, klassestyrer, hjemmesykepleie, foreldre m.fl.

 • Hvem kan bruke tjenesten?

  Barn og unge (0 –19 år)

  Habilitering – funksjonshemmede barn/unge behandles etter behov.

  Individuell vurdering og behandling etter henvisning, etablering av tverrfaglig samarbeid ved behov.

  Skolehelsetjenestetilbudet i videregående skole gjelder primært de utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede elevene. 

  Voksne funksjonshemmede (18-67 år)

  Rehabilitering og opptrening etter større skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.

  Utviklingshemmede med større fysiske funksjonshemminger vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale.

  Aktvitetsveiledning gis på forespørsel.

  Eldre (67 år og oppover)

  Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse.

  Prioritering av hjemmeboende eldre.

  Aktivitetsveiledning gis på førespørsel

  Rask tilgang til fysioterapeut

  Fokus på økt arbeidsnærvær.

  Henvisning fra lege eller via skjema for direkte tilgang

 • Pris for tjenesten

  Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helse-departementet (med hjemmel i folketrygdloven av 28. februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd). 

 • Klage

  Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på, eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med Ledende fysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkesmannen i Troms – Helseavdelingen (jfr. Pasientrettighetsloven).

 • Andre tilbud

  Det er mulig for å leie treningssal eller terapibasseng for pasienter eller foreninger. Søknad sendes til Ledende fysioterapeut. Bedrifter som ønsker arbeidsplassvurderinger eller andre tilbud til sine ansatte, ta kontakt med privatpraktiserende fysioterapeuter.