De ulike byggetiltakene inndeles i ulike søknadstyper avhengig av omfang, vanskelighetsgrad, forhold til omgivelser etc. Tiltakene behandles etter ulike paragrafer i PBL. søknadstypene er utførlig beskrevet i Forskrift om saksbehandling og kontroll ( SAK 10 ) m/veiledning.

En del mindre tiltak er untatt fra reglene om byggesaksbehandling. for disse tiltakene, så fremt de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse. En bør imidlertid klarere tiltaket med naboer/gjenboere.

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplaner eller annet regelverk. 

For mer informasjon, se Byggeregler på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).
Se også forskrift om endring i forskrift om byggesak hos Lovdata og Direktoratets forenklingsforslag.

Her finner du godkjente byggesaksskjemaer

Naboerklæring
Skjemaet Naboerklæring har eksistert i mange år, og er et verktøy for å dokumentere om nabo godtar gjennomføring av byggetiltak nærmere nabogrense enn Plan- og bygningsloven i utgangspunktet gir rom for. Vi har nå gjort noen endringer i skjemaet.
På baksiden er det laget en veiledningstekst, som informerer om hva et slikt samtykke innebærer og kan medføre av begrensninger. Denne veiledningsteksten er utarbeidet for å gi eiere/festere av eiendom bedre grunnlag for å vurdere om samtykke skal gis.

Skjema for naboerklæring finner du her.