Om barnevernstjenesten

Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Tjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f. eks helsestasjon, barnehage, skole, PPT, NAV, barne- og ungdomspsykiatri. Offentlige instanser har meldeplikt til kommunens barneverntjeneste.  

Ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester.

Tiltak kan bestå av  

  • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon 
  • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet, som for eksempel støttekontakt, miljøkontakt, besøks- og avlastningstiltak.
  • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet  
  • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser   ​

Viktig telefonnummer: 
Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Lyst til å bidra? Bli støttekontakt!

Barneverntjenesten trenger hjelp fra engasjerte mennesker for å kunne sette i verk tiltak for barn/familier som i en periode har behov for ekstra støtte. Dersom du kan tenke deg å være støttekontakt, tilsynsfører eller besøks-/avlastningshjem så ta kontakt med noen i barneverntjenesten.  

En miljøkontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke selvtilliten. En overordnet oppgave er å sørge for en meningsfull fritid. Tyngdepunktet i rollen som miljøkontakt skal ligge på kontakt, støtte på brukers og familiens behov.  
Et besøks-/avlastningshjem er personer eller en familie som har overskudd, varme, tid og plass til å ta i mot et barn som av forskjellige årsaker trenger forandring i hverdagen. Besøksfamilie er samtidig med på å utvide barnets voksennettverk.  

Plass til en til? Bli et fosterhjem!

Barn som bor i fosterhjem, er som alle andre barn - de er forskjellige. Felles for alle er at de trenger nære voksne, stabilitet og omsorg. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Derfor trenger vi også mange ulike fosterhjem. Hvert fosterhjem skal passe best mulig til hvert barns behov. I dag bor over 1250 barn i et fosterhjem i Nord-Norge. Nord-Norge trenger 100 nye fosterhjem hvert eneste år. 

Mer informasjon om hvordan ditt hjem kan bli et fosterhjem finner du her:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nord-Norge.

Fosterhjemstjenesten i Nord-Norge, tlf: 46 61 54 30.