Kontaktinformasjon

Om du trenger mer informasjon om bevillinger kan du sende e-post eller ringe. Du kan også komme innom sentraladministrasjon i 2.etg i Skjervøy rådhus.

Telefon: 77775500

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?
Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?
Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder. Følg ellers søknadsskjemaets anvisninger og fyll ut så komplett som mulig. Husk å legge ved oppgitt vedlegg.

Hvordan søke om salgsbevilling?
Du må være styreleder eller daglig for å kunne representere selskapet.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Eventuell kjøpekontrakt

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til ulike instanser, blant annet Politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet. Det er søkers ansvar å sørge for at alt som nevnes i punktene over blir sendt inn. Vedtak er avhengig av politisk behandling. I noen tilfeller kan lange opphold mellom møter i kommunestyret føre til lenger saksbehandlingstid, men kommunen etterstreber å holde seg innenfor oppgitt saksbehandlingstid så langt det lar seg gjøre.

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?
Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling. Serveringsbevillingen er i utgangspunktet løpende, uten behov for fornyelse.

Hvordan få serveringsbevilling?
Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet. Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. Følg ellers søknadsskjemaets anvisninger og fyll ut så komplett som mulig. Husk å legge ved oppgitt vedlegg.

Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til ulike instanser, blant annet Politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet. Det er søkers ansvar å sørge for at alt som nevnes i punktene over blir sendt inn. Vedtak er avhengig av politisk behandling. I noen tilfeller kan lange opphold mellom møter i kommunestyret føre til lenger saksbehandlingstid, men kommunen etterstreber å holde seg innenfor oppgitt saksbehandlingstid så langt det lar seg gjøre.

Ordinær skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du må være styreleder eller daglig for å kunne representere selskapet. Følg ellers søknadsskjemaets anvisninger og fyll ut så komplett som mulig. Husk å legge ved oppgitt vedlegg.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis
 • Saksbehandler kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til ulike instanser, blant annet Politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet. Det er søkers ansvar å sørge for at alt som nevnes i punktene over blir sendt inn. Vedtak er avhengig av politisk behandling. I noen tilfeller kan lange opphold mellom møter i kommunestyret føre til lenger saksbehandlingstid, men kommunen etterstreber å holde seg innenfor oppgitt saksbehandlingstid så langt det lar seg gjøre.

 

Serverings- og skjenkebevilling (Samlet søknad)

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?
Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg. Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du må være styreleder eller daglig for å kunne representere selskapet.

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 pasasasjerer, nasjonalitetsbevis

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til ulike instanser, blant annet politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet. Det er søkers ansvar å sørge for at alt som nevnes i punktene over blir sendt inn.

Skjenkebevilling for åpent arrangement

Skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1-3 dagers varighet. Gjelder for arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Krav til søker
Det må utnevnes en skjenkeansvarlig med stedfortreder, som har ansvar for skjenkingen. Begge må være over 20 år. Videre stilles det krav om uklanderlig vandel for de involverte. Det er ikke krav om at skjenkeansvarlig og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, men dette er foretrukket. For å kunne kjøpe alkohol fra engros stilles det krav om bestått kunnskapsprøve for både styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-4c.

Slik søker du
I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

 • Leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå
 • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking
 • Eventuell dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve

Hva koster det?

Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester, reguleres i alkoholloven 
Minstegebyret for åpne arrangementer, som for eksempel festivaler, er for tiden 5200 kroner. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Næringsetaten der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt. Her sender du inn omsetningsoppgaven.
Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges. 

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Ved å trykke på denne lenken blir du videresendt til aktuelt søknadsskjema.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre uker fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Ved større arrangement kan søknadstiden være lenger. Søknaden blir sendt på høring til blant annet politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet. Det er søkers ansvar å sørge for at alt som nevnes i punktene over blir sendt inn.

Skjenkebevilling for lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested, og gjelder kun skjenking til sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger brukes ved bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som «sluttet selskap». Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.

Det må søkes om ambulerende bevilling dersom en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede:

 • Dersom man leier lokale + flere tjenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleier. Da er søknad nødvendig.
 • Dersom man tar betalt for alkohol.
 • Dersom lokalet festen skal holdes i har en serveringsbevilling.

Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook, eller andre sosiale medier. Da må det søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning § 1-6. Se bolk om "Skjenkebevilling for åpent arrangement".

Krav for bevillingen:

 • Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (kopi av legitimasjon vedlegges søknad).
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Følg søknadsskjemaets anvisninger og fyll ut så komplett som mulig. Husk å legge ved oppgitt vedlegg.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre uker fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Ved større arrangement kan søknadstiden være lenger. Søknaden blir sendt på høring til blant annet politiet og Helse- og omsorgsetaten. Behandlingstiden kan bli lenger alt etter hvor lang tid høringsrunden tar og om søknaden endres underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstid regnes fra alle nødvendige dokumenter er innkommet.

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om dette. Du kan ikke endre driften før kommunen har fattet vedtak om endring.

Du må søke om endringer hvis:

 • Selskapet endrer eiere eller gjør endringer i eierandeler
  • Hvis det er et aksjeselskap, må du legge ved revisorbekreftet aksjeeierbok.
 • Du utvider arealet inne eller ute
  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved en beskrivelse av arealet.
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • For salgsbevilling: Da må du legge ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • Du har bevilling inne, og søker om uteservering
  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved beskrivelse av arealet
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter
 • Du søker om utvidet tid inne og ute
  • Ingen krav til dokumentasjon.
  • Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute.
 • Stedet har fått ny daglig leder for en serveringsbevilling
  • Da må du legge ved bekreftelse på at ny daglig leder har bestått etablererprøven.
 • Stedet har fått ny styrer
  • For salgs- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven.
 • Stedet har fått ny stedfortreder
  • For salgs- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en endring.
  • Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøven

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven eller en av de tre kunnskapsprøvene (salgsbevilling i butikk, skjenkebevilling og skjenkekontrollør). Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år. 

Gjennomføring av prøve

Prøven gjennomføres i Skjervøy rådhus, sentraladministrasjon. Må avtales på forhånd. Send mail til post@skjervoy.kommune.no for å avtale gjennomføring.

 • Man må medbringe gyldig legitimasjon for å få gjennomføre prøven (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
 • Det koster 400 kroner å gjennomføre prøven.
 • Kunnskapsprøvene er flervalgsprøver på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
 • Etablererprøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Du kan ikke ha med tolk, men du kan bruke norsk ordbok.
 • Dyslektikere kan avlegge prøvene muntlig (krever legeattest)
 • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Pensum etablererprøven

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no).

Pensum kunnskapsprøven

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.