Reguleringsplan for "Ratatamajordet" Skjervøy kommune

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Skjervøy har i møte den 14.09.11, sak 74/11, vedtatt høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringplan av "Ratamajordet" i Skjervøy kommune. I behandlingen av formannskapet ble det endret en del i reguleringsbestemmelsene for planen. Bestemmelsene er endret i tråd med vedtaket bortsett fra pkt. 1.1 f) som skal være: Bebyggelsen oppføres med saltak.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligformål.
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratatamajordet" Skjervøy

Innspill og merknader til planen bes fremmet til:

Skjervøy kommune
Teknisk etat
postboks 145-G
9189 Skjervøy

Eller som e-post til:

posttilteknisk@skjervoy.kommune.no

Siste frist for innspill og merknader er innen: 05. januar 2012

Vedlagt følger:

Plankart:
Horing_off_ettersyn_regplan_Ratatamajordet_SkjKom_Plankart.pdf

Planbeskrivelse:
Horing_off_ettersyn_regplan_Ratatamajordet_SkjKom_Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser:
Horing_off_ettersyn_regplan_Ratatamajordet_SkjKom_Reg_bestem.pdf

Særutskrift av vedtak i formannskapssak 74/11:
Horing_off_ettersyn_regplan_Ratatamajordet_SkjKom_Saerutskrift_F_sak_74_11.pdf

PS! Noen av vedleggene har stor fil størrelse, og kan derfor ta litt tid før du får åpnet de.

Web levert av CustomPublish AS